Dla Pacjenta

Strona główna » Dla Pacjenta
Dla Pacjenta2024-05-22T09:38:14+00:00

Informacje dla pacjentów

W przypadku odwołania wizyty na mniej niż 24 godziny przed jej terminem, jak również niezgłoszenia się na potwierdzoną wcześniej wizytę, umówienie kolejnej będzie możliwe po bezzwrotnej przedpłacie w kwocie 200 zł.

Regulamin organizacyjny Gabinetu Okulistycznego

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Forma prawna i organizacyjna

1. Gabinet prowadzony jest w formie indywidualnej praktyki lekarskiej w ramach działalności
gospodarczej prowadzonej przez Emilię Borcz pod firmą EMILIA BORCZ OKULISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1(Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) przepisów
wydanych na jej podstawie.
2. Siedzibą Gabinetu jest miasto Rzeszów, ul. Zenitowa 5 gabinet nr 6.
3. Gabinet jako jednoosobowa działalność gospodarcza wpisany jest do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6762381765.

§2 Cel działania
1. Celem prowadzonej okulistycznej praktyki lekarskiej jest:
a. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w warunkach niewymagających
ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym, obejmujących w szczególności:
 świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia
i ustalenia dalszego postępowania leczniczego;
 udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,
 prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
 zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych,
 zapewnienie fachowej opieki lekarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami
postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz
leczenia chorób u przyjmowanych Pacjentów;
 zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych,
 stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym
nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy
jakości,
 realizowanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów;
 stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli przedsiębiorstwa, Inspekcji
Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2

b. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
c. promocja zdrowia;
d. realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych
oraz metod leczenia
e. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz
stowarzyszeniami i fundacjami.

2. Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych odbywa się w pomieszczeniach i za pomocą
składników majątkowych należących do Emilii Borcz wykorzystywanych w ramach
prowadzonej praktyki lekarskiej, a w szczególnych sytuacjach – w domu pacjenta lub innym
wskazanym przez niego miejscu spełniającym warunki umożliwiające udzielenie świadczenia.

DZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRAWNA
§3 Podstawa prawna działania

1. Gabinet jako indywidualna praktyka lekarska działa w niezbędnym zakresie, na podstawie:
a. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2018 r. z (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)
późniejszymi zmianami, (art. 2 ust. 1 lit. 14 oraz art. 2 ust. 3);
b. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku,
(Dz.U.2016.186) z późniejszymi zmianami;
c. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku (Dz.U.2015.464), z
późniejszymi zmianami;
d. niniejszego regulaminu;
e. innych obowiązujących przepisów dotyczących podmiotów prowadzących działalność
leczniczą.

§4 Struktura organizacyjna

1. Jednostką organizacyjną wchodzącą w skład indywidualnej praktyki lekarskiej jest gabinet
znajdujący się przy ulicy ul. Zenitowa 5 gabinet nr 6 w Rzeszowie.
2. Lek. Emilia Borcz prowadząca gabinet w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest
samodzielnym podmiotem pod kątem organizacyjnym i finansowym.
3. Lek. Emilia Borcz samodzielnie decyduje o zatrudnieniu pracowników, którzy będą świadczyć
pracę w zakładzie leczniczym, po wcześniejszym sprawdzeniu ich kwalifikacji i zdolności do
pracy.

3
4. Lek. Emilia Borcz prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym dokumentację finansowo-
księgową, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Obsługę finansowo-księgową prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe.
6. Lek. Emilia Borcz w ramach prowadzonej działalności używa pieczęci:

§5 Zakres usług

1. W zakresie opieki ambulatoryjnej Gabinet zapewnia pacjentowi:
a. świadczenia zdrowotne w zakresie wynikającym z prowadzonej działalności zgodnie z
wpisem do CEIDG oraz posiadaną specjalizacją,
b. pomieszczenia do wykonania procedury odpowiednio dostosowane do stanu zdrowia
lub stopnia niepełnosprawności pacjenta.

2. Z usług Gabinetu mogą korzystać osoby pełnoletnie lub pozostające pod opieką opiekuna
prawnego, a także przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi oraz na ich rzecz.
3. Osoby niepełnoletnie oraz niepełnosprawne umysłowo w trakcie udzielania świadczenia
zdrowotnego muszą przebywać pod opieką dorosłych opiekunów lub z innej osoby dorosłej
posiadającej pisemne upoważnienie opiekuna, a także stosować się do poleceń lekarza
udzielającego im świadczeń.

DZIAŁ III

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego

§6 Realizacja działań

1. Do zadań Emilii Borcz w ramach prowadzenia działalności leczniczej w szczególności należy:
a. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w wykonywanym zakresie;
b. prowadzenie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania
działalności podstawowej,
c. sprawowanie opieki nad pacjentami w czasie wykonywania zabiegu,
d. udzielanie świadczeń leczniczych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,
e. organizowanie opieki zdrowotnej stosownie do miejscowych potrzeb i możliwości,
f. stałe usprawnianie pracy prowadzonej praktyki lekarskiej mające na celu poprawę̨
jakości i dostępności świadczeń,
g. prowadzenie działalności profilaktycznej i propagowanie zachowań prozdrowotnych

4
h. zapewnienie Pacjentom korzystania z uprawnień zawartych w obowiązujących
przepisach.

2. Gabinet realizuje swoje usługi w zależności od istniejącego zapotrzebowania w nałożonych
ramach czasowych tj. przez ………….. dni w tygodniu: od ……………… do ………….. w
godzinach …………………….. po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez kontakt
telefoniczny, mailowy lub za pomocą portalu znanylekarz.pl
3. Dzienny czas pracy Gabinetu ustala indywidualnie lek. Emilia Borcz.
4. Godzina umówienia pacjenta jest terminem organizacyjnym (instrukcyjny), co oznacza, że nie
jest równoznaczny z godziną przyjęcia przez lekarza. W celu zachowania bezpieczeństwa
procesu leczniczego oraz respektowania praw pacjenta godzina przyjęcia pacjenta może
różnić się od godziny rejestracji. Ostateczną decyzję o kolejności przyjmowania pacjentów z
powyższych powodów podejmuje lekarz prowadzący lub kierownik Gabinetu.
5. W wyjątkowych sytuacjach pracownicy i osoby współpracujące z lek. Emilią Borcz mogą
wykonywać powierzone im obowiązki również w dni wolne od pracy jeżeli nie narusza to
przepisów organizacyjnych lub innych obowiązujących przepisów prawa.
6. Informacje o aktualnym zakresie usług są umieszczane w miejscach ogólnie dostępnych dla
pacjentów na terenie Gabinetu lub stronie internetowej https://emiliaborczokulistyka.pl.

§7 Reprezentacja i sposób zarządzania

1. Do reprezentowania działalności oprócz Emilii Borcz mogą zostać wskazane osoby
upoważnione bezpośrednio przez Emilię Borcz do jednoosobowej reprezentacji w stosunkach
zewnętrznych.
2. Do szczegółowych kompetencji lek. Emilii Borcz jako kierownika Gabinetu należy:
a. ustalanie zakresu i wysokości opłat za oferowane świadczenia;
b. prawidłowe realizowanie polityki finansowej Gabinetu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
c. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Gabinetu;
d. tworzenie i zatwierdzanie harmonogramów pracy pracowników i współpracowników;
e. nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych;
f. nadzór nad dokumentacją medyczną;
g. dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim
stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach;
h. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

5
i. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu i zajmowanych pomieszczeń w należytym
stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
j. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów sprzętu
i materiałów;
k. przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej.

DZIAŁ IV

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych i sposób zarządzania jednostkami organizacyjnymi.

§8 Sposób udzielania świadczeń

1. Świadczenia udzielane są wyłącznie lek. Emilię Borcz lub osoby przez nią zatrudnione lub
współpracujące, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń,
potwierdzone aktualnymi dyplomami, certyfikatami lub będących pod ścisłym kierownictwem
takich osób i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
2. Świadczenia udzielane w Gabinecie mogą być udzielane również przez lekarzy działających w
ramach indywidualnej praktyki lekarskiej zgodnie z posiadanymi specjalizacjami.
3. Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się
osobiście, telefonicznie lub w formie online w celu umówienia wizyty u lekarza specjalisty.
4. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent lub jego rodzic/opiekun
prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie
badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w
rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Brak takiej zgody wyłącza możliwość udzielenia świadczenia zdrowotnego, a osoba
udzielająca świadczenia ma prawo odmówienia jego realizacji.
5. Lekarz realizując świadczenie zdrowotne lub działania diagnostyczne może działać w ramach
udzielenia przez pacjenta zgody dorozumianej wynikającej z jego zachowania polegającego
na dobrowolnym stawieniu się na termin wizyty, braku sprzeciwu wobec wykonywania
planowanych czynności o których pacjent został uprzedzony, stosowaniu się do zaleceń
lekarza. Każdorazowe wyrażenie sprzeciwu lub brak jednoznacznego stosowania się do
zaleceń lekarza wymaga potwierdzenia zgody na wykonanie określonego świadczenia przez
pacjenta i może być podstawą odmowy wykonania danej procedura lub badania.
6. Po zarejestrowaniu się do lekarza lub innego specjalisty pacjent lub jego rodzic/opiekun
prawny w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się w rejestracji do przyjęcia we
wskazanym gabinecie.
7. Pacjent, który nie może stawić się na umówiony termin realizacji świadczenia jest
zobowiązany poinformować o tym jednostkę organizacyjną w której miało być wykonane
świadczenie z właściwym wyprzedzeniem umożliwiającym umówienie innego pacjenta.

6
8. Osoba korzystająca z usług a będąca niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do
Gabinetu z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą przez niego upoważnioną.
Rodzice/opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w konsultacjach wraz z dziećmi. Z uwagi na
dobro procesu leczniczego szkolenie lub spotkanie z rodzicem może zostać zaproponowane
w innym terminie.
9. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego rodzic/opiekun prawny ma
prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a
także zaproponowanego leczenia lub terapii.
10. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego rodzic/opiekun
prawny ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu
Gabinetu.
11. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie.
12. Na każdą skargę złożoną pisemnie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie
przekraczającym 21 dni.

§9

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie
zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz

ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

1. Lek. Emilia Borcz w ramach prowadzonej działalności leczniczej może współpracować z
innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o
współpracy, w szczególności z lekarzami, fizjoterapeutami, stomatologami, optometrystami
lub okulistami.
2. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania
diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.
3. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących
uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także
zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego (ZUS ZLA). Niektóre zaświadczenia
wydawane przez lekarza mogą wiązać się z dodatkową opłatą zgodnie z posiadanym
cennikiem i mogą być wydawane wyłącznie na podstawie obiektywnych i aktualnych badań.
Czas wydania takiego zaświadczenia może być późniejszy niż termin odbytej wizyty o czym
pacjent jest informowany indywidualnie.
§10

7

Prawa i obowiązki pacjenta

1. Pacjenta ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a w
szczególności:
a. stosować się do ustalonych w podmiocie zasad kolejności wchodzenia do gabinetu na
zawołanie osoby wykonującej świadczenie lub nadzorującej;
b. stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy i osób zatrudnionych w placówce
zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-leczniczym, jak i w sprawach
organizacyjno-administracyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa innych
pacjentów i sprawności działania placówki;
c. przebywać w określonym czasie w wyznaczonych pomieszczeniach;
d. udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego pełnych i prawdziwych informacji o swoim
stanie zdrowia lub o stanie zdrowia osoby będącej pod opieką;
e. informować o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sposób wykonania
świadczenia w tym co do zażywanych leków, posiadanych schorzeń oraz
przeciwskazaniach, które są pacjentowi znane jako mogące mieć wpływ na proces
wykonania konkretnej czynności (np. nerwica, zespół tourette’a, alergie skórne,
choroby przewlekłe w tym nowotworowe).
f. nie zostawiać cennych przedmiotów w poczekalniach lub innych miejscach
publicznych, za które to przedmioty lek. Emilia Borcz w razie utraty lub uszkodzenia
odpowiedzialności nie ponosi;
g. pokrywać koszty świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych lub
nieudzielanych pro-bono;
h. nie wnosić na teren Gabinetu przedmiotów niebezpiecznych lub stwarzających
zagrożenie dla innych osób (w tym zwierząt, oprócz psów przewodników oraz
towarzyszy terapeutycznych);
i. informować pracowników Gabinetu o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i
zagrożeniach;
j. przestrzegać zakazów w tym: palenia papierosów lub spożywania alkoholu oraz
innych zakazów okresowych i uzasadnionych okolicznościami np. zakazu wchodzenia
na teren Gabinetu bez maseczki ochronnej (jeżeli obowiązuje).
k. powstrzymywanie się przed prowadzeniem rozmów telefonicznych lub słuchania
utworów audio-wideo bez używania zestawu słuchawek, jeżeli mogłoby to
przeszkadzać innym pacjentom;
l. powstrzymania się przed żądaniem od personelu Gabinetu świadczenia usług
niezwiązanych z udzielanymi przez lek. Emilię Borcz.

8
m. powstrzymania przed nagrywaniem materiałów wideo w trakcie obecności na terenie
gabinetu, a w szczególności w trakcie badania lub wywiadu lekarskiego. Zabronione
jest utrwalanie wizerunku lekarza bez jego zgody, a w obawie o zachowanie praw do
intymności innych pacjentów nakazane jest powstrzymanie się przed nagrywaniem
jakichkolwiek materiałów w celu ich rozpowszechnienia w tym za pośrednictwem
social mediów.

§11

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej wysokość oraz opłat za udostępnienie

dokumentacji medycznej

1. Lek. Emilia Borcz prowadzi dokumentację medyczną pacjenta w formie elektronicznej w skład
której wchodzą:
a. Wstępny formularz wywiadu medycznego;
b. Karta leczenia pacjenta;
c. Wyniki badań pacjenta, w szczególności:……………………. (jeżeli zlecono);
d. Zgoda na leczenie lub wykonanie zabiegu;
e. Innych dokumentów jeżeli jest to uzasadnione medycznie lub jest niezbędne do
skutecznego udzielania świadczenia

2. Dokumentacja medyczna pacjentów udostępniana jest na zasadach określonych właściwymi
przepisami prawa w tym w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r o prawach
pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniania uprawnionym osobom oraz organom:

a. do wglądu w siedzibie podmiotu;
b. poprzez sporządzanie kserokopii dokumentacji potwierdzonej za
zgodność z oryginałem.                                       

4. Udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie jej wydruków może, ale nie musi,
podlegać opłacie w wysokości określonej w cenniku.
5. W razie śmierci pacjenta, Gabinet udostępnia dokumentację osobie upoważnionej przez
pacjenta za życia, osobie która w chwili zgonu pacjenta była jej przedstawicielem ustawowym
lub na wyraźnie żądanie sądu lub prokuratury.
6. Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.
§12

Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego

1. Korzystanie z usług praktyki lekarskiej prowadzonej przez lek. Emilię Borcz realizowanych
w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych, jest dobrowolne i odpłatne.

9
2. Pacjent lub jego rodzic/opiekun prawny przed rozpoczęciem udzielania świadczenia
zdrowotnego ma prawo poznać jego cenę.
3. Osoba korzystająca z usług może z nich zrezygnować. We wskazanych przypadkach
obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy na świadczenie usług.
4. Wysokość opłat określa Cennik.
5. Lek. Emilia Borcz może świadczyć usługi nieodpłatnie różnym podmiotom po wcześniejszym
podpisaniu porozumienia z ich organem prowadzącym.
6. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie indywidualnego rozliczenia z
pacjentem lub jego rodzicem/opiekunem prawnym.
3. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie pacjent lub jego
rodzic/opiekun prawny ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej
rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
4. Zapłata za wykonane odpłatnie świadczenia zdrowotnego jest dokonana wpłatą gotówkową
za pokwitowaniem (paragon fiskalny), za pomocą terminala płatniczego w rejestracji lub
przelewem na wskazane konto.
5. Na życzenie pacjenta, każdorazowo lub za dany okres, za zrealizowanie odpłatnego
świadczenia zdrowotnego wystawiana jest faktura VAT.

§13 Postanowienia końcowe
1. Regulamin organizacyjny ustala lek. Emilia Borcz.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne
przepisy prawa.
3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go w formie
papierowej, na wniosek pacjenta, przez pracownika rejestracji.
4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich pracowników
i współpracowników lek. Emilii Borcz.
5. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem ……………….. 2021 r.

Załączniki do regulaminu organizacyjnego (dostępne w siedzibie Gabinetu):
Załącznik nr 1 – Zgoda na badania i przetwarzanie danych
Załącznik nr 2 – Zeszyt skarg i wniosków
Załącznik nr 3 – Cennik

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Forma prawna i organizacyjna

1. Gabinet prowadzony jest w formie indywidualnej praktyki lekarskiej w ramach działalności
gospodarczej prowadzonej przez Emilię Borcz pod firmą EMILIA BORCZ OKULISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1(Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) przepisów
wydanych na jej podstawie.
2. Siedzibą Gabinetu jest miasto Rzeszów, ul. Zenitowa 5 gabinet nr 6.
3. Gabinet jako jednoosobowa działalność gospodarcza wpisany jest do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6762381765.

§2 Cel działania
1. Celem prowadzonej okulistycznej praktyki lekarskiej jest:
a. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w warunkach niewymagających
ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym, obejmujących w szczególności:
 świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia
i ustalenia dalszego postępowania leczniczego;
 udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,
 prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
 zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych,
 zapewnienie fachowej opieki lekarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami
postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz
leczenia chorób u przyjmowanych Pacjentów;
 zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych,
 stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym
nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy
jakości,
 realizowanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów;
 stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli przedsiębiorstwa, Inspekcji
Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2

b. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
c. promocja zdrowia;
d. realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych
oraz metod leczenia
e. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz
stowarzyszeniami i fundacjami.

2. Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych odbywa się w pomieszczeniach i za pomocą
składników majątkowych należących do Emilii Borcz wykorzystywanych w ramach
prowadzonej praktyki lekarskiej, a w szczególnych sytuacjach – w domu pacjenta lub innym
wskazanym przez niego miejscu spełniającym warunki umożliwiające udzielenie świadczenia.

DZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRAWNA
§3 Podstawa prawna działania

1. Gabinet jako indywidualna praktyka lekarska działa w niezbędnym zakresie, na podstawie:
a. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2018 r. z (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)
późniejszymi zmianami, (art. 2 ust. 1 lit. 14 oraz art. 2 ust. 3);
b. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku,
(Dz.U.2016.186) z późniejszymi zmianami;
c. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku (Dz.U.2015.464), z
późniejszymi zmianami;
d. niniejszego regulaminu;
e. innych obowiązujących przepisów dotyczących podmiotów prowadzących działalność
leczniczą.

§4 Struktura organizacyjna

1. Jednostką organizacyjną wchodzącą w skład indywidualnej praktyki lekarskiej jest gabinet
znajdujący się przy ulicy ul. Zenitowa 5 gabinet nr 6 w Rzeszowie.
2. Lek. Emilia Borcz prowadząca gabinet w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest
samodzielnym podmiotem pod kątem organizacyjnym i finansowym.
3. Lek. Emilia Borcz samodzielnie decyduje o zatrudnieniu pracowników, którzy będą świadczyć
pracę w zakładzie leczniczym, po wcześniejszym sprawdzeniu ich kwalifikacji i zdolności do
pracy.

3
4. Lek. Emilia Borcz prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym dokumentację finansowo-
księgową, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Obsługę finansowo-księgową prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe.
6. Lek. Emilia Borcz w ramach prowadzonej działalności używa pieczęci:

§5 Zakres usług

1. W zakresie opieki ambulatoryjnej Gabinet zapewnia pacjentowi:
a. świadczenia zdrowotne w zakresie wynikającym z prowadzonej działalności zgodnie z
wpisem do CEIDG oraz posiadaną specjalizacją,
b. pomieszczenia do wykonania procedury odpowiednio dostosowane do stanu zdrowia
lub stopnia niepełnosprawności pacjenta.

2. Z usług Gabinetu mogą korzystać osoby pełnoletnie lub pozostające pod opieką opiekuna
prawnego, a także przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi oraz na ich rzecz.
3. Osoby niepełnoletnie oraz niepełnosprawne umysłowo w trakcie udzielania świadczenia
zdrowotnego muszą przebywać pod opieką dorosłych opiekunów lub z innej osoby dorosłej
posiadającej pisemne upoważnienie opiekuna, a także stosować się do poleceń lekarza
udzielającego im świadczeń.

DZIAŁ III

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego

§6 Realizacja działań

1. Do zadań Emilii Borcz w ramach prowadzenia działalności leczniczej w szczególności należy:
a. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w wykonywanym zakresie;
b. prowadzenie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania
działalności podstawowej,
c. sprawowanie opieki nad pacjentami w czasie wykonywania zabiegu,
d. udzielanie świadczeń leczniczych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,
e. organizowanie opieki zdrowotnej stosownie do miejscowych potrzeb i możliwości,
f. stałe usprawnianie pracy prowadzonej praktyki lekarskiej mające na celu poprawę̨
jakości i dostępności świadczeń,
g. prowadzenie działalności profilaktycznej i propagowanie zachowań prozdrowotnych

4
h. zapewnienie Pacjentom korzystania z uprawnień zawartych w obowiązujących
przepisach.

2. Gabinet realizuje swoje usługi w zależności od istniejącego zapotrzebowania w nałożonych
ramach czasowych tj. przez ………….. dni w tygodniu: od ……………… do ………….. w
godzinach …………………….. po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez kontakt
telefoniczny, mailowy lub za pomocą portalu znanylekarz.pl
3. Dzienny czas pracy Gabinetu ustala indywidualnie lek. Emilia Borcz.
4. Godzina umówienia pacjenta jest terminem organizacyjnym (instrukcyjny), co oznacza, że nie
jest równoznaczny z godziną przyjęcia przez lekarza. W celu zachowania bezpieczeństwa
procesu leczniczego oraz respektowania praw pacjenta godzina przyjęcia pacjenta może
różnić się od godziny rejestracji. Ostateczną decyzję o kolejności przyjmowania pacjentów z
powyższych powodów podejmuje lekarz prowadzący lub kierownik Gabinetu.
5. W wyjątkowych sytuacjach pracownicy i osoby współpracujące z lek. Emilią Borcz mogą
wykonywać powierzone im obowiązki również w dni wolne od pracy jeżeli nie narusza to
przepisów organizacyjnych lub innych obowiązujących przepisów prawa.
6. Informacje o aktualnym zakresie usług są umieszczane w miejscach ogólnie dostępnych dla
pacjentów na terenie Gabinetu lub stronie internetowej https://emiliaborczokulistyka.pl.

§7 Reprezentacja i sposób zarządzania

1. Do reprezentowania działalności oprócz Emilii Borcz mogą zostać wskazane osoby
upoważnione bezpośrednio przez Emilię Borcz do jednoosobowej reprezentacji w stosunkach
zewnętrznych.
2. Do szczegółowych kompetencji lek. Emilii Borcz jako kierownika Gabinetu należy:
a. ustalanie zakresu i wysokości opłat za oferowane świadczenia;
b. prawidłowe realizowanie polityki finansowej Gabinetu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
c. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Gabinetu;
d. tworzenie i zatwierdzanie harmonogramów pracy pracowników i współpracowników;
e. nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych;
f. nadzór nad dokumentacją medyczną;
g. dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim
stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach;
h. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

5
i. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu i zajmowanych pomieszczeń w należytym
stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
j. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów sprzętu
i materiałów;
k. przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej.

DZIAŁ IV

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych i sposób zarządzania jednostkami organizacyjnymi.

§8 Sposób udzielania świadczeń

1. Świadczenia udzielane są wyłącznie lek. Emilię Borcz lub osoby przez nią zatrudnione lub
współpracujące, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń,
potwierdzone aktualnymi dyplomami, certyfikatami lub będących pod ścisłym kierownictwem
takich osób i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
2. Świadczenia udzielane w Gabinecie mogą być udzielane również przez lekarzy działających w
ramach indywidualnej praktyki lekarskiej zgodnie z posiadanymi specjalizacjami.
3. Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się
osobiście, telefonicznie lub w formie online w celu umówienia wizyty u lekarza specjalisty.
4. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent lub jego rodzic/opiekun
prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie
badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w
rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Brak takiej zgody wyłącza możliwość udzielenia świadczenia zdrowotnego, a osoba
udzielająca świadczenia ma prawo odmówienia jego realizacji.
5. Lekarz realizując świadczenie zdrowotne lub działania diagnostyczne może działać w ramach
udzielenia przez pacjenta zgody dorozumianej wynikającej z jego zachowania polegającego
na dobrowolnym stawieniu się na termin wizyty, braku sprzeciwu wobec wykonywania
planowanych czynności o których pacjent został uprzedzony, stosowaniu się do zaleceń
lekarza. Każdorazowe wyrażenie sprzeciwu lub brak jednoznacznego stosowania się do
zaleceń lekarza wymaga potwierdzenia zgody na wykonanie określonego świadczenia przez
pacjenta i może być podstawą odmowy wykonania danej procedura lub badania.
6. Po zarejestrowaniu się do lekarza lub innego specjalisty pacjent lub jego rodzic/opiekun
prawny w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się w rejestracji do przyjęcia we
wskazanym gabinecie.
7. Pacjent, który nie może stawić się na umówiony termin realizacji świadczenia jest
zobowiązany poinformować o tym jednostkę organizacyjną w której miało być wykonane
świadczenie z właściwym wyprzedzeniem umożliwiającym umówienie innego pacjenta.

6
8. Osoba korzystająca z usług a będąca niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do
Gabinetu z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą przez niego upoważnioną.
Rodzice/opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w konsultacjach wraz z dziećmi. Z uwagi na
dobro procesu leczniczego szkolenie lub spotkanie z rodzicem może zostać zaproponowane
w innym terminie.
9. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego rodzic/opiekun prawny ma
prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a
także zaproponowanego leczenia lub terapii.
10. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego rodzic/opiekun
prawny ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu
Gabinetu.
11. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie.
12. Na każdą skargę złożoną pisemnie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie
przekraczającym 21 dni.

§9

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie
zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz

ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

1. Lek. Emilia Borcz w ramach prowadzonej działalności leczniczej może współpracować z
innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o
współpracy, w szczególności z lekarzami, fizjoterapeutami, stomatologami, optometrystami
lub okulistami.
2. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania
diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.
3. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących
uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także
zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego (ZUS ZLA). Niektóre zaświadczenia
wydawane przez lekarza mogą wiązać się z dodatkową opłatą zgodnie z posiadanym
cennikiem i mogą być wydawane wyłącznie na podstawie obiektywnych i aktualnych badań.
Czas wydania takiego zaświadczenia może być późniejszy niż termin odbytej wizyty o czym
pacjent jest informowany indywidualnie.
§10

7

Prawa i obowiązki pacjenta

1. Pacjenta ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a w
szczególności:
a. stosować się do ustalonych w podmiocie zasad kolejności wchodzenia do gabinetu na
zawołanie osoby wykonującej świadczenie lub nadzorującej;
b. stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy i osób zatrudnionych w placówce
zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-leczniczym, jak i w sprawach
organizacyjno-administracyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa innych
pacjentów i sprawności działania placówki;
c. przebywać w określonym czasie w wyznaczonych pomieszczeniach;
d. udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego pełnych i prawdziwych informacji o swoim
stanie zdrowia lub o stanie zdrowia osoby będącej pod opieką;
e. informować o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sposób wykonania
świadczenia w tym co do zażywanych leków, posiadanych schorzeń oraz
przeciwskazaniach, które są pacjentowi znane jako mogące mieć wpływ na proces
wykonania konkretnej czynności (np. nerwica, zespół tourette’a, alergie skórne,
choroby przewlekłe w tym nowotworowe).
f. nie zostawiać cennych przedmiotów w poczekalniach lub innych miejscach
publicznych, za które to przedmioty lek. Emilia Borcz w razie utraty lub uszkodzenia
odpowiedzialności nie ponosi;
g. pokrywać koszty świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych lub
nieudzielanych pro-bono;
h. nie wnosić na teren Gabinetu przedmiotów niebezpiecznych lub stwarzających
zagrożenie dla innych osób (w tym zwierząt, oprócz psów przewodników oraz
towarzyszy terapeutycznych);
i. informować pracowników Gabinetu o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i
zagrożeniach;
j. przestrzegać zakazów w tym: palenia papierosów lub spożywania alkoholu oraz
innych zakazów okresowych i uzasadnionych okolicznościami np. zakazu wchodzenia
na teren Gabinetu bez maseczki ochronnej (jeżeli obowiązuje).
k. powstrzymywanie się przed prowadzeniem rozmów telefonicznych lub słuchania
utworów audio-wideo bez używania zestawu słuchawek, jeżeli mogłoby to
przeszkadzać innym pacjentom;
l. powstrzymania się przed żądaniem od personelu Gabinetu świadczenia usług
niezwiązanych z udzielanymi przez lek. Emilię Borcz.

8
m. powstrzymania przed nagrywaniem materiałów wideo w trakcie obecności na terenie
gabinetu, a w szczególności w trakcie badania lub wywiadu lekarskiego. Zabronione
jest utrwalanie wizerunku lekarza bez jego zgody, a w obawie o zachowanie praw do
intymności innych pacjentów nakazane jest powstrzymanie się przed nagrywaniem
jakichkolwiek materiałów w celu ich rozpowszechnienia w tym za pośrednictwem
social mediów.

§11

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej wysokość oraz opłat za udostępnienie

dokumentacji medycznej

1. Lek. Emilia Borcz prowadzi dokumentację medyczną pacjenta w formie elektronicznej w skład
której wchodzą:
a. Wstępny formularz wywiadu medycznego;
b. Karta leczenia pacjenta;
c. Wyniki badań pacjenta, w szczególności:……………………. (jeżeli zlecono);
d. Zgoda na leczenie lub wykonanie zabiegu;
e. Innych dokumentów jeżeli jest to uzasadnione medycznie lub jest niezbędne do
skutecznego udzielania świadczenia

2. Dokumentacja medyczna pacjentów udostępniana jest na zasadach określonych właściwymi
przepisami prawa w tym w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r o prawach
pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniania uprawnionym osobom oraz organom:

a. do wglądu w siedzibie podmiotu;
b. poprzez sporządzanie kserokopii dokumentacji potwierdzonej za
zgodność z oryginałem.                                       

4. Udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie jej wydruków może, ale nie musi,
podlegać opłacie w wysokości określonej w cenniku.
5. W razie śmierci pacjenta, Gabinet udostępnia dokumentację osobie upoważnionej przez
pacjenta za życia, osobie która w chwili zgonu pacjenta była jej przedstawicielem ustawowym
lub na wyraźnie żądanie sądu lub prokuratury.
6. Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.
§12

Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego

1. Korzystanie z usług praktyki lekarskiej prowadzonej przez lek. Emilię Borcz realizowanych
w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych, jest dobrowolne i odpłatne.

9
2. Pacjent lub jego rodzic/opiekun prawny przed rozpoczęciem udzielania świadczenia
zdrowotnego ma prawo poznać jego cenę.
3. Osoba korzystająca z usług może z nich zrezygnować. We wskazanych przypadkach
obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy na świadczenie usług.
4. Wysokość opłat określa Cennik.
5. Lek. Emilia Borcz może świadczyć usługi nieodpłatnie różnym podmiotom po wcześniejszym
podpisaniu porozumienia z ich organem prowadzącym.
6. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie indywidualnego rozliczenia z
pacjentem lub jego rodzicem/opiekunem prawnym.
3. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie pacjent lub jego
rodzic/opiekun prawny ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej
rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
4. Zapłata za wykonane odpłatnie świadczenia zdrowotnego jest dokonana wpłatą gotówkową
za pokwitowaniem (paragon fiskalny), za pomocą terminala płatniczego w rejestracji lub
przelewem na wskazane konto.
5. Na życzenie pacjenta, każdorazowo lub za dany okres, za zrealizowanie odpłatnego
świadczenia zdrowotnego wystawiana jest faktura VAT.

§13 Postanowienia końcowe
1. Regulamin organizacyjny ustala lek. Emilia Borcz.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne
przepisy prawa.
3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go w formie
papierowej, na wniosek pacjenta, przez pracownika rejestracji.
4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich pracowników
i współpracowników lek. Emilii Borcz.
5. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem ……………….. 2021 r.

Załączniki do regulaminu organizacyjnego (dostępne w siedzibie Gabinetu):
Załącznik nr 1 – Zgoda na badania i przetwarzanie danych
Załącznik nr 2 – Zeszyt skarg i wniosków
Załącznik nr 3 – Cennik

Przejdź do góry